General terms and conditions of use and sale

De website md-hospitality.be (hierna het "Platform") is een initiatief van :

MD Hospitality SRL
Boulevard de la Sauvenière 17, 4000 Liège
BCE/TVA : 0753944079
Mail : hello@md-hospitality.be Téléphone : 042650947

(hierna "MD HOSPITALITY")

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV") zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en zijn informatie door een Internetgebruiker (hierna "Gebruiker").

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de %1$s "AV"%2$s) zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en zijn informatie door een Internetgebruiker (hierna %1$s "Gebruiker")%2$s.

Van de bepalingen in algemene voorwaarden kan bij uitzondering met schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

2. Platform

A. TOEGANG EN NAVIGATIE

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke stappen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te verzekeren. Wij kunnen echter geen enkele garantie bieden voor absolute werkzaamheid derhalve moeten onze handelingen beschouwd worden als vallend onder een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

B. INHOUD

MD HOSPITALITY bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie op het Platform. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

MD HOSPITALITY kan geen absolute garantie bieden betreffende de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Bijgevolg kan MD HOSPITALITY niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform gepresenteerde informatie.

Indien bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform is altijd op risico van de gebruiker. MD HOSPITALITY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect, die het gevolg is van deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die geheel en uitsluitend voor rekening van de gebruiker komt.

C. DIENSTEN VOORBEHOUDEN AAN GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

1) Inschrijving

De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die hiertoe wettelijk in staat zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform, alsmede de onderhavige AV.

Bij zijn inschrijving verbindt de gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie te verstrekken over zichzelf en zijn burgerlijke staat. De Gebruiker moet ook regelmatig de hem betreffende gegevens controleren om de juistheid ervan te handhaven.

De gebruiker moet zo ook een geldig e-mailadres opgeven, waarnaar het Platform hem een bevestiging zal sturen van zijn inschrijving op zijn diensten. Een e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich voor diensten in te schrijven.

Elke communicatie door het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. De gebruiker verbindt zich er derhalve toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te controleren en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Er is slechts één inschrijving per persoon toegestaan.

De gebruiker krijgt een identificatiecode waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte die voor hem is gereserveerd (hierna "Persoonlijke ruimte"), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De login is definitief, maar het wachtwoord kan online door de Gebruiker in zijn Persoonlijke ruimte worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, en de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

MD HOSPITALITY behoudt zich het recht voor om een verzoek tot inschrijving op de platformdiensten te weigeren indien de gebruiker zich niet aan de algemene voorwaarden houdt.

2. Uitschrijving

Gebruikers die regelmatig zijn geregistreerd kunnen op elk moment verzoeken om verwijderd te worden van het Platform door naar de speciale pagina in hun Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal zo snel mogelijk van kracht gaan nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen MD HOSPITALITY en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

MD HOSPITALITY heeft geen controle over externe websites. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

4. Intellectueel eigendom

De structuur van het Platform, evenals de teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. die er deel van uitmaken of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, geheel of gedeeltelijk, door welk procédé dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk zijn aangeduid als vrij van rechten op het Platform.

Aan de Platformgebruiker wordt een beperkt recht verleend op de toegang, het gebruik en de weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door MD HOSPITALITY uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. MD HOSPITALITY verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en dat zij zich er steeds toe verbindt hierover op duidelijke en transparante wijze te communiceren.

MD HOSPITALITY verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving na te leven, met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

De onderhavige AV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar MD HOSPITALITY haar maatschappelijke zetel heeft.

7. Algemene bepalingen

MD HOSPITALITY behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In geval van schending van de AV door de gebruiker behoudt MD HOSPITALITY zich het recht voor passende sancties en herstelmaatregelen te treffen. In het bijzonder behoudt MD HOSPITALITY zich het recht voor om de gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of tot onze diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. MD HOSPITALITY kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en kan evenmin aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AV zal geen invloed hebben op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AV") bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna "Klant").

De AV drukken de totaliteit van de verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet geldig wordt verklaard

In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AV worden afgeweken, mits deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

MD HOSPITALITY behoudt zich het recht voor de AV af en toe te kunnen wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij online zijn gepubliceerd voor alle aankopen die na deze datum worden gedaan.

2. Online winkel

Via het Platform stelt MD HOSPITALITY de klant een online winkel ter beschikking waar de verkochte producten of diensten worden gepresenteerd.

De producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan MD HOSPITALITY echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen en belastingen worden in de online shop gespecificeerd.

3. De prijs

MD HOSPITALITY behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen door deze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de op het ogenblik van de bestelling geldende belastingen zullen van toepassing zijn, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op dat ogenblik.

De prijzen zijn aangegeven in euro.

Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) wordt aangegeven vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

In geval van terugbetaling zullen de kosten verbonden aan de bankverrichtingen in mindering worden gebracht op de terugbetaalde prijs

4. Online bestelling

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Opdat de bestelling gevalideerd kan worden, moet de Klant deze AV aanvaarden door te klikken in de aangegeven zone.

De Klant zal een e-mail adres en facturatiegegevens moeten opgeven. Elke uitwisseling met MD HOSPITALITY kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

De klant moet vervolgens de door hem gekozen betalingsmethode valideren.

MD HOSPITALITY behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van wanbetaling, foutief adres of een ander probleem op de rekening van de klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

MD HOSPITALITY blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

A. BETALING

De klant betaalt op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met de gekozen betalingsmethode. Deze validering wordt beschouwd als een handtekening.

De klant garandeert MD HOSPITALITY dat hij/zij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de informatie die hij/zij hieromtrent verstrekt heeft, het bewijs vormt van zijn/haar instemming met de verkoop en de betaling van de verschuldigde bedragen voor de bestelling.

MD HOSPITALITY heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te verifiëren teneinde redelijkerwijs te kunnen garanderen dat er geen sprake is van frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de identificatiegegevens van de clënt op te vragen.

In geval de toestemming voor betaling per creditcard wordt geweigerd door de geaccrediteerde organisaties of in geval van wanbetaling, behoudt MD HOSPITALITY zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

MD HOSPITALITY behoudt zich tevens het recht voor een bestelling te weigeren van een klant die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil in behandeling is.

B. BEVESTIGING

Zodra MD HOSPITALITY de validatie van de aankoop en de betaling heeft ontvangen, stuurt zij een factuur naar de klant.

De klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres wordt gestuurd dan het adres dat in het formulier is vermeld, door een verzoek te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

6. Bewijs

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de cliënt en MD HOSPITALITY kunnen worden bewezen dankzij de geautomatiseerde registers die in de computersystemen van MD HOSPITALITY onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bijgehouden. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Garanties

MD HOSPITALITY garandeert de conformiteit van de producten of diensten met de overeenkomst in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

8. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, ziet hij af van zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk na de sluiting van het contract te worden bevoorraad.

9. Gegevensbescherming

MD HOSPITALITY bewaart in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden een bewijs van de transactie, met inbegrip van de bestelbon en de factuur.

De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door MD HOSPITALITY uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. MD HOSPITALITY verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en dat zij zich er steeds toe verbindt hierover op duidelijke en transparante wijze te communiceren.

MD HOSPITALITY verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving na te leven, met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

10. Overmacht

Indien MD HOSPITALITY door een onvoorziene omstandigheid buiten haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is de opdracht uit te voeren, wordt dit beschouwd als overmacht.

In geval van overmacht heeft MD HOSPITALITY het recht de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. MD HOSPITALITY zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en de klant zal het bedrag van de bestelling terugbetaald krijgen.

11. Onafhankelijkheid van de clausules

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze AV zal geen invloed hebben op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. MD HOSPITALITY behoudt zich het recht voor de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van soortgelijke strekking.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van MD HOSPITALITY.