Privacybeleid

1. Parties et objet

MD Hospitality SRL
Boulevard de la Sauvenière 17, 4000 Liège
BCE/TVA : 0753944079
Mail : hello@md-hospitality.be Téléphone : 042650947

MD Hospitality heeft deze Privacy Policy opgesteld om transparantie te bieden aan de Gebruikers van de website op het volgende adres www.md-hospitality.be, van hoe persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door MD Hospitality.

De term "gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de site bezoekt of er op enigerlei wijze mee interageert.

In dit verband bepaalt MD Hospitality alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Te dien einde verbindt MD Hospitality zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens!res personeel en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

MD Hospitality is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt. In voorkomend geval verbindt MD Hospitality zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig de wet en de verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de mededeling van persoonsgegevens. De verwerking van dergelijke gegevens door MD Hospitality, als verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die namens MD Hospitality optreden, geschiedt in overeenstemming met de wet en de verordening.

Persoonsgegevens zullen door MD Hospitality, in overeenstemming met de hieronder uiteengezette doeleinden, worden verwerkt via :

Geautomatiseerde procedure, registratieformulier, gebruik van cookies

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en zijn deze de volgende

Om de uitvoering van de aangeboden diensten te verzekeren via registratieformulieren, om de verbetering van de website te verzekeren via het opstellen van statistieken, om de vragen van de Gebruiker te beantwoorden.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt er bij het bezoeken en gebruiken van de Stie mee in dat MD Hospitality de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, volgens de methoden en principes die in dit Privacybeleid worden beschreven:

Naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, postadres.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte is van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het Privacybeleid voorstelt als hyperlink. Deze toestemming is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met MD Hospitality. Elk contract tussen MD Hospitality en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding door de Gebruiker van het Privacybeleid.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensbeheerder de persoonsgegevens die de Gebruiker op de Website of in verband met de door MD Hospitality aangeboden diensten heeft verstrekt, verwerkt en verzamelt voor de hierboven aangegeven doeleinden, in overeenstemming met de voorwaarden en beginselen die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

6. Duur van de opslag van persoonsgegevens van gebruikers

Overeenkomstig artikel 13 van de verordening en de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Deze periode is in ieder geval korter dan 2 jaar.

7. Ontvangers van gegevens en verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van MD Hospitality die adequate waarborgen bieden voor de beveiliging van gegevens en die met MD Hospitality samenwerken bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van MD Hospitality en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van dergelijke gegevens.

In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, zich houden aan de inhoud van dit privacybeleid. MD Hospitality verzekert dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier zal verwerken.

Indien gegevens voor direct marketing of prospectiedoeleinden aan derden worden verstrekt, wordt de gebruiker daarvan vooraf in kennis gesteld, zodat hij zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens kan geven.

8. Rechten van de gebruikers

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres hello@md-hospitality.be, of door een brief met een kopie van zijn/haar identiteitskaart per post naar het volgende adres te sturen Boulevard de la Sauvenière 17, 4000 Luik.

a. Recht van toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de verordening garandeert MD Hospitality de Gebruiker het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot de genoemde persoonsgegevens, alsmede tot de volgende informatie

  • de doeleinden van de verwerking ;
  • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens moeten worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan voor extra kopieën die door de Gebruiker worden aangevraagd, betaling verlangen van een redelijke, op de administratiekosten gebaseerde vergoeding

Indien de Gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker worden medegedeeld.

b. Recht op correctie

MD Hospitality garandeert de Gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De gebruiker zal eerst zelf de nodige wijzigingen aanbrengen vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij dit niet zelfstandig kan gebeuren, in welk geval een verzoek kan worden ingediend bij MD Hospitality.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij die verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

c. Recht op wissen

De gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de verordening. Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze krachtens het vorige lid moet wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze voor de verwerking verantwoordelijken van een koppeling naar, of een kopie of reproductie van, deze persoonsgegevens.

De twee voorgaande alinea's zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor :

  • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
  • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

d. Recht om verwerking te beperken

De gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 19 van de verordening.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij deze verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Overeenkomstig artikel 20 van de verordening hebben Gebruikers het recht om van MD Hospitality persoonsgegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht dergelijke gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder dat MD Hospitality zich daarmee bemoeit in de gevallen waarin de verordening voorziet.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig het vorige lid uitoefent, heeft hij het recht zijn persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dat technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door MD Hospitality. Overeenkomstig artikel 21 van de verordening zal MD Hospitality persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

g. Recht van klacht

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door MD Hospitality bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website:
www.autoriteprotectiondonnees.be

9. Cookies

U kunt ons cookiesbeleid raadplegen

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking

De Website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met MD Hospitality. MD Hospitality is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of hun overeenstemming met de Wet- en Regelgeving.

De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven om een minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website te laten vermelden. MD Hospitality raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten stelligste aan een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en informatie van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettige ouders, noch voor onjuiste gegevens - met name leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zullen persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt indien de gebruiker aangeeft jonger dan 16 jaar te zijn.

MD Hospitality is niet verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van persoonlijke gegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of ten gevolge van computeraanvallen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van MD Hospitality.

12. Contact

Voor vragen of klachten in verband met dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via het volgende adres hello@md-hospitality.be